Cuvari tajnog kraljevstva online dating


20-Nov-2017 15:17

međunarodne zajednice i međunarodnu strategiju ignorisanja srpskog velikodržavnog fašističkog i genocidnog projekta, bila sastavni dio Miloševićeve državne politike, u čije je ime najveći dio Bosne i Hercegovine okupiran, a Bošnjaci ubijani, protjerivani i odvođeni u koncentracione logore zbog njihove nacionalne, etničke i vjerske pripadnosti i zauzimanja njihove zemlje, pljačkanja materijalnih dobara i druge pokretne imovine, te otimanja i prisvajanja njihovih kuća i stanova i zatiranja tragova kulturnih i civilizacijskih tekovina; - operacionalizaciju velikosrpske ideologije, politike i prakse u Republici Bosni i Hercegovini kreirala je, vodila i usmjeravala Srpska demokratska stranka Bosne i Hercegovine, na čelu sa ratnim zločincem Radovanom Karadžićem, koju je, nažalost, prihvatio zaprepašćujuće veliki broj Srba.

Napad na sigurnu zonu Ujedinjenih nacija Srebrenicu i (ne) upotreba zračne sile 150 5. Poznate su države agresori, zatim ideolozi, planeri, naredbodavci, izvršioci i saradnici, te kako su zločini izvršeni i zbog čega su izvršeni; - beogradski i zagrebački režimi, na čelu sa Slobodanom Miloše- vićem i Franjom Tuđmanom, planirali su, pripremali i organi- zovali agresiju na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocid nad Bošnjacima, rukovodili i komando vali izvođenjem agre- sije; operativno planirali, pripremali, koordinirali, usmjera- vali i preko svojih oficira vodili borbene operacije protiv Bosne i Hercegovine; osiguravali živu silu (starješinski i vojnički kadar), kompletnu logističku podršku (tenkove, transportere, helikoptere, artiljerijsko i pješadijsko naoružanje, radarsko- računarska sredstva, minsko-eksplozivna sredstva, municiju, 20 gorivo i mazivo i druge strateške sirovine); sanitetski materijal; zdravstveno osiguranje i svu drugu vojnu opremu, zatim plaće i penzije, te tako neposredno učestvovali u izvršenju genocida i dugih oblika zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava. Navedene podatke je pravovremeno, još u toku sudskog procesa, posjedovao Među- narodni sud pravde, ali ih nažalost, kao i mnoge druge krucijalne dokaze o neposrednom učešću i odgovornosti Savezne republike Jugoslavije u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu i geno- cidu nad Bošnjacima, nije uzeo u obzir; - oružana agresija, osvajački rat protiv Bosne i Hercegovine, bila je sastavni dio Miloševićeve i Tuđmanove državne politike, u čije je ime najveći dio Bosne i Hercegovine okupiran, a Bošnjaci ubijani, protjerivani i odvođeni u koncentracione logore samo zbog njihove nacionalne, etničke i vjerske pripadnosti i osvajanja njihovog životnog prostora; - agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu je, uz embargo na oružje i humanitarnu politiku Ujedinjenih nacija, Evrope i tzv.

Sarajevo 1000 CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo 341.485(497.6)"1992/1995"(093.2) 94(497.6)"1992/1995"(093.2) ČEKIĆ, Smail Genocid i istina o genocidu u Bosni i Hercegovini / Smail Čekić. BH-ID 20239110 2 GENOCID i ISTINA O GENOCIDU U BOSNI I HERCEGOVINI SADRŽAJ Predgovor 13 UVODNE NAPOMENE 17 I. NEGIRANJE GENOCIDA "BOSANSKI RAT" DOBRICE ĆOSIĆA - (O)PRAVDANJE AGRESIJE NA REPUBLIKU BOSNU I HERCEGOVINU I GENOCIDA NAD BOŠNJACIMA 1. Takva fašistička ideo- logija, politika i praksa osvajačkog i genocidnog karaktera imala je za cilj formiranje velikosrpske i velikohrvatske države na račun samostalne, suverene i nezavisne, historijski trajne i jasno definisane države Bosne i Hercegovine.

Ali, jedan od poeljnih modela nae budućnosti je da, vremenom, mi postanemo planetarne Maje.IZDAVAČI: ZA IZDAVAČE: RECENZENTI: LEKTURA: DTP: DIZAJN KORICA: ŠTAMPA: TIRAŽ: Univerzitet u Sarajevu & Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Prof. Izvršioci genocida, imajući u vidu tolerisanje njihovih akata od strane Ujedinjenih nacija, vodećih država Zapada i tzv. Istovremeno, raspoloživim snagama u širem rejonu Bratunca, održati sadašnje položaje, spriječiti prodor Muslimana u Bratunac i iseljavanje srpskog stanovništva preko r.When I was 31, I hadn’t thrown out the list, my life wasn’t together, I was dating the wrong person, I needed to date more to understand what I like, I wasn’t able to appreciate the right woman until life kicked my ass, and I was too focused on what I was getting instead of what I was giving.… continue reading »


Read more

The Latin word "primitivus" means the earliest of its kind.… continue reading »


Read more

All users’ profiles pass through strict moderation and regular checks.… continue reading »


Read more